Նվեր քարտի դրույթներ և պայմաններ


«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ և «Գարաժ Մաստերս Մոլ» ՍՊԸ քոբրենդային GIFT քարտի տրամադրման և սպասարկման պայմաններ: «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ և «Գարաժ Մաստերս Մոլ» ՍՊԸ քոբրենդային GIFT քարտի տրամադրման և սպասարկման պայմաններ։ Սույն պայմանները, այսուհետ՝ Պայմաններ, սահմանում են «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ և «Գարաժ Մաստերս Մոլ» ՍՊԸ քոբրենդային GIFT քարտի տրամադրման և սպասարկման, քարտից օգտվելու կարգն ու պայմանները: Սույն պայմանները հանդիսանում են «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ և «Գարաժ Մաստերս Մոլ» ՍՊԸ քո բրենդային GIFT քարտից օգտվելու հրապարակային առաջարկ (օֆերտա), որը համարվում է ընդունված (հաստատված) Դիմումատուի կողմից սույն Դիմում-Պայմանագիրը ստորագրելու պահից:

1. Պայմաններում օգտագործված հասկացություններ՝

 • GIFT քարտ կամ Քարտ՝ Բանկի սեփականությունը հանդիսացող, Բանկի և «Գարաժ Մաստերս Մոլ» զվարճաառևտրային համալիրի լոգոտիպերի պատկերով մագնիսական ժապավենով ArCa hամակարգի չվերալիցքավորվող անանուն քոբրենդային վճարային քարտ, որը գործում է բացառապես «Գարաժ Մաստերս Մոլ» զվարճաառևտրային համալիրի տարածքում տեղադրված POS-տերմինալներով միայն անկանխիկ վճարումներ կատարելու նպատակով: Քարտը համարվում է վավերական Քարտի դիմերեսին նշված ժամկետի սահմաններում;
 • Բանկ՝ «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ;
 • Դիմումատու` Սույն Դիմում-Պայմանագիրը ընդունած անձ։
 • PIN կոդ` Գաղտնի թվային ծածկագիր, որը տրամադրվում կամ առաքվում է Դիմումատուին հատուկ փակ ծրարով և օգտագործվում Դիմումատուի կողմից  վճարումներ կատարելու նպատակով;
 • POS տերմինալ՝ Ապրանքների և ծառայությունների դիմաց վճարում իրականացնելու համար նախատեսված էլեկտրամեխանիկական սարք, որով գործառնություններ կարող են իրականացվել միայն Քարտի փաստացի առկայության դեպքում և PIN կոդի կիրառմամբ։

2. Քո բրենդային GIFT քարտի տրամադրման և սպասարկման պայմաններ՝

Վճարահաշվարկային համակարգ՝ ArCa,

Քարտի տեսակ՝ Անանուն,

Արժույթ՝ ՀՀ դրամ,

Գործողության ժամկետ՝ 6 ամիս,

Նվազագույն գումար՝ 10,000 ՀՀ դրամ,

Առավելագույն գումար՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ,

Վերալիցքավորման և վերաթողարկման հնարավորություն՝ չվերալիցքավորվող և չվերաթողարկվող:

 • Քարտը տրամադրվում է անվճար։
 • Քարտը գործում է մինչև Քարտի դիմերեսին նշված ամսի վերջին օրը ներառյալ։
 • Քարտերի լիցքավորումն իրականացվում է բանկային քարտերի միջոցով, փոխանցման, Բանկի վճարային տերմինալների, ինչպես նաև Telcell, EasyPay և Idram վճարային տերմինալների, էլեկտրոնային դրամապանակների միջոցով: Ընդ որում՝ Բանկի վճարային տերմինալի և/կամ Բանկում ունեցած հաշվից/հաշվեհամարից, սակայն քարտի միջոցով վճարում իրականացնելիս, Բանկը լիցքավորման համար միջնորդավճար չի գանձում։
 • Քարտերի մնացորդի նկատմամբ Բանկի կողմից տոկոսագումարներ չեն վճարվում։
 • Քարտի գործողության ժամկետի ավարտի կամ Քարտի կորստի դեպքում Քարտը վերաթողարկման ենթակա չէ։
 • Բանկը պատասխանատվություն չի կրում Դիմումատուին հասցված այն վնասի համար, որը հասցվել է Քարտը կորցնելու, Դիմումատուի կողմից Քարտն ու PIN կոդն այլ անձի փոխանցելու, ինչպես նաև Քարտի գործողության ժամկետի ավարտի հետևանքով։
 • Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր հսկողության տիրույթից դուրս տեղի ունեցած իրադարձությունների համար։
 • Դիմում-Պայմանագրի շրջանակներում առաջացած վեճերն ու տարաձայնությունները լուծվում են երկկողմանի համաձայնության սկզբունքով: Համաձայնության չգալու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
 • Բանկը և Դիմումատուն կրում են պատասխանատվություն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով։
 • Դիմումատուն տալիս է իր համաձայնությունը Բանկից գովազդային և տեղեկատվական հաղորդագրություններ ստանալու համար։
 • Բանկը և Դիմումատուն ժամանակավորապես ազատվում են պարտավորությունների կատարումից՝ ՀՀ օրենսդրությամբ որպես ֆորս-մաժորային ճանաչված  իրադարձությունների առաջացման դեպքում և ընթացքում։
 • Սույն պայմաններով չկարգավորվող հարցերը կարգավորվում են Բանկի ներքին այլ իրավական ակտերով։
 • Քարտը նվեր ստացող անձը պարտավոր է ներկայանալ «Գարաժ Մաստերս Մոլ» ՍՊԸ անձը հաստատող փաստաթղթով` «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի հետ կնքելով Վճարային քարտի պատվիրման հայտ-պայմանագիր: Դիմումատուն պարտավոր է նվեր ստացողին պարզաբանել Նվեր քարտի օգտագործման կանոննների և սույն Պայմանների մասին։